Εγγραφή Φίλων/Μελών PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Γενικά
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2006 03:12

1. Μέλος ή Φίλος, μπορεί να γίνει κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, της Ημεδαπής ή και της Αλλοδαπής.

2. Τα μέλη, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Δόκιμο Μέλος, όπου η ιδιότητα αυτή αποκτάτε με την κατάθεση της αίτησης και την καταβολή της συνδρομής για τα δύο (2) πρώτα έτη. Το Δόκιμο Μέλος, παραμένει σε αυτή την ιδιότητα, για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη, και ένα (1) έτος εν συνεχεία, μέχρι την πλήρωση στο σύνολο, των κριτηρίων της εταιρίας.

β) Τακτικό Μέλος, γίνεται το Δόκιμο Μέλος, με απόφαση του συνόλου (100%) του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τουλάχιστον, των ¾ της Γενικής Συνέλευσης το οποίο εκπλήρωσε στο σύνολο όλα τα κριτήρια της Εταιρίας.

γ) Επίτιμο Μέλος, γίνεται κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που με τη δράση του έχει αναδείξει και έχει συμβάλλει στην επίλυση ουσιωδών ζητημάτων.

Κάθε ένα Επίτιμο Μέλος, εξαιρείται των οικονομικών υποχρεώσεων, στερείται δε, του δικαιώματος ψήφου καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορεί όμως να συμμετέχει στις συζητήσεις και στις Επιτροπές που ορίζει με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Τακτικό Μέλος το οποίο αποχωρεί από τις δράσεις του Ινστιτούτου, και έχει συμβάλλει ουσιαστικά, μπορεί να του απονεμηθεί η ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους.

4. Ως Φίλος μπορεί να συμμετέχει στις δράσεις του Ινστιτούτου, κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Κάθε Φίλος, εξαιρείται των οικονομικών υποχρεώσεων, στερείται δε, του δικαιώματος ψήφου καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορεί όμως να συμμετέχει στις συζητήσεις και στις Επιτροπές που ορίζει με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο

5. Η είσοδος νέων Εταίρων γίνεται με απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους καθώς και ότι αποδέχονται τους όρους του Καταστατικού και τους Κανόνες Δεοντολογίας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ποσό που αντιστοιχεί στην εταιρική μερίδα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων και ο νεο-εισελθών Εταίρος έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλους τους υπόλοιπους.

6. Η αποχώρηση Εταίρων γίνεται με έγγραφη αίτησή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επίσης τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

7. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφασή της, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, να διαγράψει κάποιον Εταίρο, για παράβαση των όρων του Καταστατικού ή των κανόνων Δεοντολογίας, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί αξιολόγηση και καλεστεί εγγράφως για εξηγήσεις.